Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011

Tìm hiểu về Session, ViewState, ControlState, HttpContext.Current, Shared/Static Object.

Đối tượng có vòng đời ngắn nhất là HttpContext.Current chỉ tồn tại trên Request, sẽ kết thúc khi Server trả về một Response.

Đối tượng ViewState nằm trên cả Request và Response. Đối tượng này được lưu trên Client thông qua biến ẩn HiddenField và được mã hóa để tránh nhòm ngó.

Một đối tượng khác tương đương ViewState là ControlState. ControlState được sử dụng để lưu lại hành vi của Control và cũng được lưu trên Client thông qua biến ấn Hidden Field. Khi tắt ViewState trên Client thì các thuộc tính được lưu trong ViewState sẽ “chết”, trong khi ControlState vẫn tồn tại vì được bảo vệ trong Control.

Đối tượng Session có mức độ phủ rộng hơn ViewState, nó tồn tại trên bất cứ postback nào ở bất cứ trang nào. Đối tượng Session chỉ kết thúc vòng đời của nó khi shutdown server hoặc tắt trình duyệt. Khác với đối tượng ViewState, đối tượng Session được lưu trên Server nên bảo mật hơn. Nhược điểm là đối tượng Session chiếm nhiều tài nguyên Server. Server sẽ quá tải nếu có nhiều Client gửi Request cùng một lúc.

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011

Why do most Vietnamese developers usually retire after 30 years old?

Quite a few years ago, most developers choose IT as a good start to grow up, earn money and become a boss soon after. That's a reason why many IT developers retire after 30 years old. Even worst, if they haven't promoted to a post of manager in that age, they prepare to drop out of his company, burn their bridges behind them with the hope to change their life, such as Stock Exchange, Trading... Some developers take a Master course in another field like MBA just after graduation or join the first company not long ago. This is very common in Vietnam.

Vietnamese people has strength in Math background, one of important factors to make a good developer. However, it’s not enough. Hard-working, persistence, good attitudes, passion, energy… are all that sum up to good performing developer. In the developing countries like Vietnam, China…, people has tendency to choose the less hard working job but high earning professional. Having worked for IT industry for a couple of years, people will feel the stress in doing software with pretty tightening schedule. Normally, developers have to work more than 8 hours a day to get the job done, especially the projects that usually go down the drain.

Most developers do not notice that if they don't have the so-called "passion" to work on something, they cannot success in any area of business, not in addition to IT only. People of all kinds run into same problem as they think that they come to work for earning money mostly. In fact, in any kinds of job, people always find the fun in it to get the job done.

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011

20 typical answer from developers to tester

20. "That’s weird…"
 19. "It’s never done that before."
 18. "It worked yesterday."
17. "How is that possible?"
 16. "It must be a hardware problem."
 15. "What did you type in wrong to get it to crash?"
 14. "There is something funky in your data."
 13. "I haven’t touched that module in weeks!"
 12. "You must have the wrong version."
 11. "It’s just some unlucky coincidence."
 10. "I can’t test everything!"
 09. "THIS can’t be the source of THAT."
 08. "It works, but it hasn’t been tested."
 07. "Somebody must have changed my code."
 06. "Did you check for a virus on your system?"
 05. "Even though it doesn’t work, how does it feel?
 04. "You can’t use that version on your system."
 03. "Why do you want to do it that way?"
 02. "Where were you when the program blew up?"
 01. "It works on my machine" 

Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2011

Why does object.style.background='url()' cause postback?


Look at the following code:

Here is what you figure it out:

Problem is that each time focus is set for TextBox, a postback occurs. You can realize
it if you place a debug point in Page_Load()
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
    }It runs into same problem even in every browser. I have no idea of what the reason might be, nor how to solve it. But I came across a workaround when I play with CSS. Here is what I'm gonna show it:

Firstly, place TextBox background reset block into CSS and change style from JavaScript through CssClass:


    Secondly, replace onfocus="this.style.background = 'url()';" by onfocus="txtOnFocus(this);"


Now, it works just fine.


Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011

Bảo mật nội dung trang web với các thẻ "onselectstart" và "ondragstart"

Thi thoảng gặp những trang web "cứng đầu" không cho select hoặc copy nội dung của nó (vì bảo vệ bản quyền). Trong trường hợp đó chúng ta thường Save As nó về máy, view HTML code ra, tìm cách xóa sạch trơn các script lẫn trong đống hỗn độn dữ liệu và HTML markup. Nhược điểm của cách này là mất khá nhiều thời gian và thường là thiếu kiên nhẫn! Dưới đây sẽ trình bày 1 cách để tìm đúng "huyệt" và sau đó xóa nó đi, khi đó sẽ copy thoải mái.

<body topmargin="0" leftmargin="0" rightmargin="0" ondragstart="return false" onselectstart="return false" >

Ở đây sẽ tìm tất cả "onselectstart" và xóa đi là OK.

Ngoài ra các đoạn text trong thẻ div cũng có thể được bảo vệ bởi thuộc tính -moz-user-select (mặc định là Auto).
Chỉ việc đổi nó sang None là sẽ bỏ đi áo giáp bảo vệ này.
<div style="-moz-user-select:none;" >


Tương tự như vậy, thẻ "ondragstart" sẽ bảo vệ việc kéo nội dung (text, image...) và thả sang vị trí mới (thí dụ local directory).


Về phía người thiết kế web site, lợi dụng đặc điểm này để có thể thiết kế cách bảo mật nội dung site. Có thể thông qua CSS hoặc JavaScript. Đối với JavaScript, hàm dưới đây được xây dựng để tạo ra giáp bảo vệ cho nội dung. Nếu không thể tìm thấy sự file JavaScript (thí dụ đã bị che dấu trên server thông qua HttpHandler) thì lớp bảo vệ càng khó bị phá vỡ.

function disableSelection(target){
if (typeof target.onselectstart!="undefined") //IE route
target.onselectstart=function(){return false}

else if (typeof target.style.MozUserSelect!="undefined") //Firefox route
target.style.MozUserSelect="none"

else //All other route (ie: Opera)
target.onmousedown=function(){return false}

target.style.cursor = "default"
}

Khác nhau giữa Page.ClientScript và ScriptManager?

Có 2 cách đăng ký client-script trên code-behind:
1. Thông qua Page.ClientScript
Thí dụ: Page.ClientScript.RegisterStartupScript(..)
2. Thông qua ScriptManager
Thí dụ: ScriptManager.RegisterStartupScript(..)

Một số câu hỏi đặt ra:

1. Hai cách này khác nhau như thế nào?
2. Khi nào thì nên sử dụng ScriptManager thay vì Page.ClientScript?
3. Khi nào thì sử dụng Page.ClientScript có lợi hơn?

Trước hết, hãy cùng xem lại định nghĩa của 2 đối tượng này:

The ScriptManager is the key component that coordinates the use of JavaScript for the Microsoft AJAX Library.
Page.ClientScript can be used to append some small function in aspx page (validation, alert and so on)

Sau đây là các khác nhau chính giữa các hàm đăng ký client-script trên 2 đối tượng Page và ScriptManager:

1. ScriptManager được sử dụng chỉ khi trên trang Web có bật tính năng Ajax và đã khai báo một đối tượng ScriptManager trên đó.
2. Đối với Page.ClientScript, nếu Control đã nằm sẵn trong UpdatePanel ngay từ đầu (lúc nạp trang) và client-script gần như luôn cố định, thì có thể sử dụng các phương thức đăng ký script của đối tượng Page. Nói một cách khác, nếu script không thay đổi “động” (dựa trên thiết kế để xác định khả năng “động” hay “tĩnh”) và không được gọi trực tiếp sau mỗi “async postback”, thì có thể đăng ký với đối tượng Page. Ngược lại nếu script thay đổi động (khi view source sẽ không nhìn thấy scrip này), được đăng ký tại các thời điểm run-time đặc biệt sau mỗi lần “async postback” xảy ra, thì nên sử dụng các phương thức đăng ký của ScriptManager.


Có một sự khác nhau khác liên quan đến vị trí chèn script. Xem xét 2 thí dụ sau:
Page.ClientScript.RegisterStartupScript(GetType(Page), “myscript”, script)

ScriptManager.RegisterClientScriptBlock(Page, GetType(Page), “myscript”, script, True)

Sự khác nhau giữa hai thí dụ trên là: Thí dụ đầu sẽ đặt mã script ở cuối trang. Còn thí dụ sau sẽ đặt mã script ngay sau thẻ .
Khác nhau thứ hai là thí dụ đầu tiên cần phải đưa cặp thẻ vào mã script. Trong khi thí dụ thứ hai các thẻ này sẽ được tự động đưa vào. Giả sử có đoạn code chi tiết như sau:


Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) _

Handles Me.Load

Dim script As String

If Not Page.IsPostBack Then

script = ""

Page.ClientScript.RegisterStartupScript(GetType(Page), "focus4", _

script)

script = "alert('Alert message one');" //Không cần đưa vào cặp thẻ

ScriptManager.RegisterClientScriptBlock(Page, GetType(Page), _

"item11", script, True)

End If

End sub

Trong thí dụ này sẽ khởi động 2 Message Box khi bắt đầu nạp trang. Theo thứ tự thì “Alert message two” được biên dịch đầu tiên, nhưng lại được gọi sau message “Alert message one” khi chạy run-time.

Thứ tự xuất hiện trên chỉ là sự khác nhau nhỏ về mặt kiến trúc, và có ảnh hưởng một chút đến hành vi của các control. Sự khác nhau chính vẫn là khả năng “động” của mã script khi được đăng ký theo các Control. Một lưu ý hết sức quan trọng là trong các ứng dụng Ajax sử dụng UpdatePanel, các control xuất hiện trong UpdatePanel có thể là động, thí dụ như chuyển từ ViewMode sang EditMode làm xuất hiện InputControl, hoặc các Control được nạp sau (LazyLoad)… Khi đó nếu sử dụng các phương thức đăng ký của đối tượng Page, chương trình sẽ không chạy đúng và gặp các lỗi lạ... Muốn chương trình chạy đúng, hãy luôn sử dụng các phương thức đăng ký của ScriptManager.

Ref:
http://aspalliance.com/1546_Implementing_style_sheet_code_dynamically.all
http://forums.asp.net/p/1114302/1731285.aspx