Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2011

Why does object.style.background='url()' cause postback?


Look at the following code:

Here is what you figure it out:

Problem is that each time focus is set for TextBox, a postback occurs. You can realize
it if you place a debug point in Page_Load()
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
    }It runs into same problem even in every browser. I have no idea of what the reason might be, nor how to solve it. But I came across a workaround when I play with CSS. Here is what I'm gonna show it:

Firstly, place TextBox background reset block into CSS and change style from JavaScript through CssClass:


    Secondly, replace onfocus="this.style.background = 'url()';" by onfocus="txtOnFocus(this);"


Now, it works just fine.


Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011

Bảo mật nội dung trang web với các thẻ "onselectstart" và "ondragstart"

Thi thoảng gặp những trang web "cứng đầu" không cho select hoặc copy nội dung của nó (vì bảo vệ bản quyền). Trong trường hợp đó chúng ta thường Save As nó về máy, view HTML code ra, tìm cách xóa sạch trơn các script lẫn trong đống hỗn độn dữ liệu và HTML markup. Nhược điểm của cách này là mất khá nhiều thời gian và thường là thiếu kiên nhẫn! Dưới đây sẽ trình bày 1 cách để tìm đúng "huyệt" và sau đó xóa nó đi, khi đó sẽ copy thoải mái.

<body topmargin="0" leftmargin="0" rightmargin="0" ondragstart="return false" onselectstart="return false" >

Ở đây sẽ tìm tất cả "onselectstart" và xóa đi là OK.

Ngoài ra các đoạn text trong thẻ div cũng có thể được bảo vệ bởi thuộc tính -moz-user-select (mặc định là Auto).
Chỉ việc đổi nó sang None là sẽ bỏ đi áo giáp bảo vệ này.
<div style="-moz-user-select:none;" >


Tương tự như vậy, thẻ "ondragstart" sẽ bảo vệ việc kéo nội dung (text, image...) và thả sang vị trí mới (thí dụ local directory).


Về phía người thiết kế web site, lợi dụng đặc điểm này để có thể thiết kế cách bảo mật nội dung site. Có thể thông qua CSS hoặc JavaScript. Đối với JavaScript, hàm dưới đây được xây dựng để tạo ra giáp bảo vệ cho nội dung. Nếu không thể tìm thấy sự file JavaScript (thí dụ đã bị che dấu trên server thông qua HttpHandler) thì lớp bảo vệ càng khó bị phá vỡ.

function disableSelection(target){
if (typeof target.onselectstart!="undefined") //IE route
target.onselectstart=function(){return false}

else if (typeof target.style.MozUserSelect!="undefined") //Firefox route
target.style.MozUserSelect="none"

else //All other route (ie: Opera)
target.onmousedown=function(){return false}

target.style.cursor = "default"
}

Khác nhau giữa Page.ClientScript và ScriptManager?

Có 2 cách đăng ký client-script trên code-behind:
1. Thông qua Page.ClientScript
Thí dụ: Page.ClientScript.RegisterStartupScript(..)
2. Thông qua ScriptManager
Thí dụ: ScriptManager.RegisterStartupScript(..)

Một số câu hỏi đặt ra:

1. Hai cách này khác nhau như thế nào?
2. Khi nào thì nên sử dụng ScriptManager thay vì Page.ClientScript?
3. Khi nào thì sử dụng Page.ClientScript có lợi hơn?

Trước hết, hãy cùng xem lại định nghĩa của 2 đối tượng này:

The ScriptManager is the key component that coordinates the use of JavaScript for the Microsoft AJAX Library.
Page.ClientScript can be used to append some small function in aspx page (validation, alert and so on)

Sau đây là các khác nhau chính giữa các hàm đăng ký client-script trên 2 đối tượng Page và ScriptManager:

1. ScriptManager được sử dụng chỉ khi trên trang Web có bật tính năng Ajax và đã khai báo một đối tượng ScriptManager trên đó.
2. Đối với Page.ClientScript, nếu Control đã nằm sẵn trong UpdatePanel ngay từ đầu (lúc nạp trang) và client-script gần như luôn cố định, thì có thể sử dụng các phương thức đăng ký script của đối tượng Page. Nói một cách khác, nếu script không thay đổi “động” (dựa trên thiết kế để xác định khả năng “động” hay “tĩnh”) và không được gọi trực tiếp sau mỗi “async postback”, thì có thể đăng ký với đối tượng Page. Ngược lại nếu script thay đổi động (khi view source sẽ không nhìn thấy scrip này), được đăng ký tại các thời điểm run-time đặc biệt sau mỗi lần “async postback” xảy ra, thì nên sử dụng các phương thức đăng ký của ScriptManager.


Có một sự khác nhau khác liên quan đến vị trí chèn script. Xem xét 2 thí dụ sau:
Page.ClientScript.RegisterStartupScript(GetType(Page), “myscript”, script)

ScriptManager.RegisterClientScriptBlock(Page, GetType(Page), “myscript”, script, True)

Sự khác nhau giữa hai thí dụ trên là: Thí dụ đầu sẽ đặt mã script ở cuối trang. Còn thí dụ sau sẽ đặt mã script ngay sau thẻ .
Khác nhau thứ hai là thí dụ đầu tiên cần phải đưa cặp thẻ vào mã script. Trong khi thí dụ thứ hai các thẻ này sẽ được tự động đưa vào. Giả sử có đoạn code chi tiết như sau:


Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) _

Handles Me.Load

Dim script As String

If Not Page.IsPostBack Then

script = ""

Page.ClientScript.RegisterStartupScript(GetType(Page), "focus4", _

script)

script = "alert('Alert message one');" //Không cần đưa vào cặp thẻ

ScriptManager.RegisterClientScriptBlock(Page, GetType(Page), _

"item11", script, True)

End If

End sub

Trong thí dụ này sẽ khởi động 2 Message Box khi bắt đầu nạp trang. Theo thứ tự thì “Alert message two” được biên dịch đầu tiên, nhưng lại được gọi sau message “Alert message one” khi chạy run-time.

Thứ tự xuất hiện trên chỉ là sự khác nhau nhỏ về mặt kiến trúc, và có ảnh hưởng một chút đến hành vi của các control. Sự khác nhau chính vẫn là khả năng “động” của mã script khi được đăng ký theo các Control. Một lưu ý hết sức quan trọng là trong các ứng dụng Ajax sử dụng UpdatePanel, các control xuất hiện trong UpdatePanel có thể là động, thí dụ như chuyển từ ViewMode sang EditMode làm xuất hiện InputControl, hoặc các Control được nạp sau (LazyLoad)… Khi đó nếu sử dụng các phương thức đăng ký của đối tượng Page, chương trình sẽ không chạy đúng và gặp các lỗi lạ... Muốn chương trình chạy đúng, hãy luôn sử dụng các phương thức đăng ký của ScriptManager.

Ref:
http://aspalliance.com/1546_Implementing_style_sheet_code_dynamically.all
http://forums.asp.net/p/1114302/1731285.aspx